Algemene voorwaarden

Schrijfmijin.nl

Artikel 1. Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 1. Schrijfmijin.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Pica Development handelend onder de naam “Schrijfmijin.nl”, gevestigd aan de Perziklaan 4 te Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67781276;
 2. klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die met Schrijfmijin.nl een overeenkomst aangaat;
 3. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Schrijfmijin.nl en de klant;
 5. dienst: de online dienst die in het kader van de overeenkomst door Schrijfmijin.nl aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
 6. inschrijvingspagina: het online formulier dat door de klant op de website is geplaatst waarmee particulieren zich kunnen inschrijven voor een loopevenement;
 7. website: de website www.Schrijfmijin.nl die door Schrijfmijin.nl wordt beheerd;
 8. loopevenement: het loopevenement die door de klant wordt georganiseerd;
 9. deelnemer: de natuurlijke persoon die zich via de inschrijvingspagina inschrijft voor het loopevenement.

Artikel 2. Algemeen

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen de klant en Schrijfmijin.nl.
2.2
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft Schrijfmijin.nl het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de klant niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4
Indien Schrijfmijin.nl niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Schrijfmijin.nl het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.5
Schrijfmijin.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbod en tarieven

3.1
Ieder aanbod van Schrijfmijin.nl is vrijblijvend.
3.2
Schrijfmijin.nl kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten op de website of in e-mailberichten.
3.3
Schrijfmijin.nl heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant zich via de website succesvol heeft geregistreerd dan wel nadat de klant via de e-mail uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Schrijfmijin.nl.
4.2
De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
4.3
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Schrijfmijin.nl de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail.

Artikel 5. Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument

5.1
De klant zijnde een consument heeft het recht de overeenkomst die tot stand is gekomen via de website tot het afnemen van de dienst binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
5.2
De ontbindingsperiode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
5.3
Indien Schrijfmijin.nl op uitdrukkelijk verzoek van de klant tijdens de ontbindingsperiode is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, dan is de klant Schrijfmijin.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Schrijfmijin.nl is nagekomen op het moment dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
5.4
Het herroepingsrecht is niet van toepassing na nakoming van de overeenkomst, indien:
 1. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
 2. de klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Schrijfmijin.nl de overeenkomst is nagekomen.
5.5
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Schrijfmijin.nl de aan de klant in rekening gebrachte vergoeding voor de dienst minus het overeenkomstig artikel 5.3 verschuldigde crediteren en, voor zover van toepassing, binnen 14 dagen na de ontbinding betalen.
5.6
De klant zijnde een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

Artikel 6. Inwerkingtreding, looptijd en opzegging

6.1
De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de klant de inschrijvingspagina activeert en eindigt 15 dagen na de datum van het laatste loopevenement dat op Schrijfmijin.nl wordt aangemaakt.
6.2
De klant kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. Opzegging dient schriftelijk, via de e-mail of via zijn account te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
6.3
Vindt het loopevenement geen doorgang, dan kan de klant per direct de inschrijvingspagina van de website verwijderen. De vergoeding voor de dienst is dan nog gedurende de opzegtermijn verschuldigd.

Artikel 7. Inloggegevens

7.1
De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account en voor zijn inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
7.2
Schrijfmijin.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Schrijfmijin.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant. Constateert de klant dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van zijn inlogcodes, dan dient hij Schrijfmijin.nl daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 8. Dienst

8.1
Middels zijn account op de website kan de klant een inschrijvingspagina aanmaken en de inschrijvingen beheren.
8.2
Op de inschrijving van een deelnemer aan het loopevenement door middel van het met behulp van Schrijfmijin.nl aangemaakte formulier zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing. De klant kan eventueel zijn eigen algemene voorwaarden op de overeenkomsten met de deelnemers van toepassing verklaren.
8.3
Schrijfmijin.nl garandeert niet dat de dienst zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De klant erkent dat toegang tot de dienst onderbroken kan worden door diverse redenen. Schrijfmijin.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Schrijfmijin.nl zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. Voor zover mogelijk wordt de klant vooraf in kennis gesteld van de tijdelijke niet beschikbaarheid van de dienst.
8.4
Schrijfmijin.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de dienst, ingevolge de technische evolutie van de dienst. Schrijfmijin.nl waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de dienst.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1
Schrijfmijin.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
9.2
Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Schrijfmijin.nl afhankelijk zijn van diensten of netwerken van derde partijen. Schrijfmijin.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen.

Artikel 10. Fair use

10.1
Het is niet toegestaan om van de dienst gebruik te maken op een manier die andere gebruikers van de website zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de dienst zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Artikel 11. Verplichtingen van de klant

11.1
Alle gegevens die de klant tijdens het tot stand komen van de overeenkomst en gedurende de overeenkomst aan Schrijfmijin.nl verstrekt dienen correct en volledig te zijn.
11.2
De klant is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld via zijn account aan Schrijfmijin.nl door te geven.
11.3
Schrijfmijin.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de inschrijvingspagina. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat de inhoud van zijn inschrijvingspagina niet in strijd met de wet is.
11.4
De klant vrijwaart Schrijfmijin.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens, afbeeldingen en dergelijke die de klant op de inschrijvingspagina heeft geplaatst. Alle door Schrijfmijin.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door de klant worden vergoed.
11.5
De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de dienst en voor het in acht nemen van door Schrijfmijin.nl gegeven instructies en/of adviezen.
11.6
De klant staat ervoor in dat hij de dienst gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
11.7
De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de dienst.
11.8
De klant is gehouden het loopevenement naar waarheid te omschrijven.
11.9
De klant zal geen informatie met gebruikmaking van de inschrijvingspagina verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
 1. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
 2. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
 3. de (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
 4. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
 5. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
11.10
Schrijfmijin.nl heeft het recht om informatie van de inschrijvingspagina te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.
11.11
De nakoming van verbintenissen van de klant die voortvloeien uit de inschrijvingen is volledig de verantwoordelijkheid van de klant.
11.12
De klant vrijwaart Schrijfmijin.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door de klant gemaakte inschrijvingspagina.
11.13
Indien de klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst, wet- en regelgeving, de rechten van derden schendt of onrechtmatig jegens Schrijfmijin.nl handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Schrijfmijin.nl daardoor lijdt en is Schrijfmijin.nl gerechtigd de klant de toegang tot de dienst te ontzeggen en/of het account van de klant te blokkeren en/of de inschrijvingspagina van de website te verwijderen. De klant wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. Onder schade wordt o.a. verstaan de door Schrijfmijin.nl misgelopen omzet.

Artikel 12. Betaling inschrijfgeld

12.1
De betaling van het inschrijfgeld voor de inschrijving loopt via Schrijfmijin.nl.

Artikel 13. Vergoeding, uitbetaling en verrekening

13.1
Voor het gebruik van de dienst dient de klant aan Schrijfmijin.nl een vergoeding te betalen. De hoogte van de vergoeding staat duidelijk op de website vermeld.
13.2
Schrijfmijin.nl betaalt de van deelnemers ontvangen inschrijfgelden minus de vergoeding voor de dienst uit aan de klant. Uitbetaling geschiedt op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer. De klant ontvangt een factuur voor zijn administratie.
13.3
Uitbetaling vindt plaats:
 1. 4 weken voor de datum van het loopevenement;
 2. 1 week voor de datum van het loopevenement;
 3. Binnen 15 dagen na de datum van het loopevenement.
13.4
Indien de deelnemer middels creditcard of PayPal betaald heeft, dan kan de deelnemer het inschrijfgeld terugeisen. Wordt een dergelijke terugbetaling geaccepteerd, dan wordt € 50,- excl. btw (= € 60,50 incl. btw) door Schrijfmijin.nl aan de klant in rekening gebracht.
13.5
De klant dient de van Schrijfmijin.nl ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
13.6
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

Artikel 14. Klachten en klantenservice

14.1
Klachten over de dienst dienen door de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld aan Schrijfmijin.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schrijfmijin.nl in staat is adequaat te reageren.
14.2
Voor vragen over de dienst of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Schrijfmijin.nl. De klantenservice van Schrijfmijin.nl is bereikbaar via het e-mailadres: klantenservice@schrijfmijin.nl
14.3
Indien een klacht gegrond is, dan zal Schrijfmijin.nl de dienst herstellen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of via de e-mail kenbaar te worden gemaakt. Indien het herstellen van de dienst niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal Schrijfmijin.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
14.4
De klant dient Schrijfmijin.nl de mogelijkheid te geven een gebrek in de dienst te herstellen.

Artikel 15. Opschorting en ontbinding

15.1
Schrijfmijin.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
 1. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Schrijfmijin.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
 4. indien de klant in staat van faillissement verkeert;
 5. ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 6. de onderneming van de klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
15.2
Voorts is Schrijfmijin.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
15.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Schrijfmijin.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Schrijfmijin.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
15.4
Schrijfmijin.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1
Schrijfmijin.nl kan niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de dienst, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
16.2
Schrijfmijin.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
16.3
De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die de klant op de inschrijvingspagina heeft geplaatst. Schrijfmijin.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant geplaatste informatie onjuist en/of niet volledig is. De klant vrijwaart Schrijfmijin.nl tegen alle aanspraken ter zake.
16.4
Schrijfmijin.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de dienst, door gebruik van de dienst in strijd met de gebruiksinstructies of technische specificaties.
16.5
Schrijfmijin.nl is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
16.6
Schrijfmijin.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
16.7
Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Schrijfmijin.nl nimmer worden aangerekend.
16.8
Schrijfmijin.nl is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
16.9
Iedere aansprakelijkheid van Schrijfmijin.nl voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, dataverlies, reputatieschade, vertragingsschade, bedrijfsstagnatie en opgelegde boetes.
16.10
Indien Schrijfmijin.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Schrijfmijin.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Schrijfmijin.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Schrijfmijin.nl beperkt tot de vergoeding voor de dienst die aan de klant in rekening is gebracht.
16.11
De klant vrijwaart Schrijfmijin.nl voor vorderingen die derden tegen Schrijfmijin.nl instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Schrijfmijin.nl niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Schrijfmijin.nl op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Schrijfmijin.nl mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen hem ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.
16.12
Alle aanspraken jegens Schrijfmijin.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Schrijfmijin.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 17. Overmacht

17.1
Schrijfmijin.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het leveren van de diensten indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan:een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oorlog, terrorisme en rellen, brand, diefstal, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, alsmede iedere andere situatie waarop Schrijfmijin.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
17.2
Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Schrijfmijin.nl de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
18.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Schrijfmijin.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Schrijfmijin.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Schrijfmijin.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
18.3
Schrijfmijin.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy statement die op zijn website staat.
18.4
De dienst wordt door Schrijfmijin.nl gehost op een beveiligde server.

Artikel 19. Gebruik van gegevens van deelnemers

19.1
Het is de klant alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens in het kader van de inschrijving. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
 1. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
 2. het verzamelen van e-mailadressen.
19.2
De klant dient ontvangen persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, van de dienst berusten uitsluitend bij Schrijfmijin.nl.
20.2
De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van de dienst. Het betreft niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten.
20.3
Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Schrijfmijin.nl, dan heeft Schrijfmijin.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Schrijfmijin.nl daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1
Op de overeenkomst tussen de klant en Schrijfmijin.nl is Nederlands recht van toepassing.
21.2
Alle geschillen tussen de klant en Schrijfmijin.nl zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Schrijfmijin.nl is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Schrijfmijin.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.